ป้ายกำกับ: HTML5

  • HTML5 คืออะไร?

    HTML5 คืออะไร?

    HTML5 นี้เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาต่อมาจากภาษา HTML และพัฒนาขึ้นมาโดย WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group)